Wetenschap niet altijd goed voor gezondheid en voeding

Wetenschap is nuttig maar bied niet altijd uitkomst. Ik werd gemaild door Rob waarom ik zijn reacties niet meer toeliet op Gezondheidenvoeding.nl, ik heb uitgelegd dat onze standpunten te veel verschillen en, nog belangrijker, we steeds vastlopen in de zelfde discussie.

Hij wil alles, waaronder gezondheid en voeding, graag bewezen hebben door de wetenschap, mens van het hoofd, en voor mij is dat geen must ik ben meer een mens van het hart, intuïtie, gevoel end.

Het is voor wetenschappers makkelijker om zaken te beargumenteren omdat die met allerlei onderzoeken en cijfers kunnen komen. En voor mij als niet wetenschapper is dat een stuk moeilijker en vind met name de werking belangrijk en niet zozeer of ik dit kan/wil onderbouwen met cijfers.

Voorop gesteld ik wil geen protest houden tegen de wetenschap je moet je er alleen niet blind op staren het is een visie maar er zijn er meer. In de westerse wereld zijn wij nogal gericht op het hoofd, het denken, de wetenschap, alles mooi verklaarbaar.

Maar er zijn heel veel zaken waar ook de wetenschap geen antwoord op heeft. Buiten dat is de onafhankelijkheid van de wetenschap op zijn zachts gezegd discutabel. Ik streef in mijn leven naar een manier om wetenschap en het gevoel samen te laten werken.

Natural News over wetenschap

Natural News waarschuwde al openlijk voor de gevaren van de wetenschap op onze huidige maatschappij in een artikel uit 2012 genaamd: ‘Stop Out-of-Control Science’.

De mens heeft een omslagpunt bereikt bij het ontwikkelen van technologie die zo diepgaand is, dat het de mensheid kan vernietigen. Toch is deze opkomst van de ‘wetenschap’ op geen enkele wijze gepaard gegaan met een toename van bewustzijn of ethiek. Vandaag werkt de wetenschap met een totale minachting voor de toekomst van het leven op aarde, en het spot met het idee, balans te brengen tussen wetenschappelijke ‘vooruitgang’ enerzijds, en voorzichtigheid, ethiek en redelijke voorzorgsmaatregelen anderzijds.

Wat is wetenschap?

Wetenschap is zowel systematische objectieve menselijke kennis, als het proces van kennisverwerving en de gemeenschap waarin deze kennis wordt nagestreefd. Deze gemeenschap heeft haar eigen wetenschappelijke methodes en conventies. Wetenschap en technologie zijn belangrijke elementen van de moderne geïndustrialiseerde samenleving.
Bron: Wikipedia.org

Wetenschap is een manier om de wonderen om ons heen te verklaren maar er zijn er meerdere.

Je ziet dus dat wetenschap een nauw verwantschap heeft met de industrie en industrialisering en dat is nu precies waar het in mijn ogen vaak mis gaat..

De wetenschap heeft op heel veel dingen een antwoord, maar er zijn nog voldoende gebieden waar de wetenschap geen of onvoldoende antwoord op heeft. Een mens is tot meer in staat, dan wat men denkt.  De mensen van het hoofd, de rationalisten, zijn dan de wetenschappers. De mensen van het hart, de spirituelen.

Je kunt ook beide zijn wetenschapper en spiritueel. En als je het goed bekijkt is de mens niet alleen te verklaren via de wetenschap maar is spiritualiteit een wezenlijk onderdeel. Al is de wetenschap het daar niet mee eens want die willen alles kunnen verklaren.

Het gaat mij om de (natuurlijke) werking, of die nu bewezen is of niet, en het hebben van zo min mogelijk bijwerkingen. Kijk om je heen en constateer dan de mensen steeds ongezonder worden terwijl de wetenschap toch ver doorgedrongen is in onze maatschappij.

Kan het zo zijn dat de wetenschap de verkeerde kant op kijkt/dingen mist? Hoe kan het bijvoorbeeld zijn dat er steeds meer mensen last hebben van de bijwerkingen van medicijnen? Terwijl de meeste producten uit de natuur dat helemaal niet hebben.

Ik denk dit, gemiste deel, te kunnen vinden in de spiritualiteit en natuurlijke gezonde voeding en medicijnen. En dan niet de zweverige ‘geitenwollensokken’ spiritualiteit maar de aardse vorm, gewoon als weldenkend mens, dus daar waar de wetenschap en het spiritueel zijn samen komen. Instinctief weten/voelen dat er meer is. Gelukkig is er nu ook in de wetenschap een stroming waarbij wetenschap en spiritualiteit steeds dichter bij elkaar komen en elkaar al soms overlappen dat heet de kwantumfysica.

Kwantumfysica wat is dat?

De kwantumfysica heeft de wereld van de wetenschap op zijn kop gezet door aan te tonen dat in de wereld van de kleinste deeltjes van de materie geheel andere natuurwetten gaan gelden dan de tot nu toe algemeen aanvaarde natuurwetten in de wetenschap.

Kwantumfysica onderzoekt en beschrijft het gedrag van zeer kleine deeltjes, deeltjes die zo klein zijn dat de gewone natuurkunde niet meer opgaat.
Zo blijkt dat alle materie dus ook de kernen van atomen voor het grootste gedeelte uit lege ruimte bestaat. En dat hetgeen dan nog overblijft zich onder bepaalde omstandigheden niet als materie maar als golven energie gedraagt. Ten diepste is dan alles wat we waarnemen gewoon een vastere vorm van energie. Een soort gestolde energie.

Een ander vreemd verschijnsel is dat deze kleinste deeltjes beïnvloed worden door de waarnemer en dus nooit objectief waargenomen kunnen worden. Vanuit verschillende proeven lijkt de intentie van de waarnemer invloed te hebben op de uitslag van het experiment.

Wat eigenaardigheden uit de kwantumfysica

  • Ook het begrip tijd en ruimte krijgen in de kwantumfysica een andere lading.
  • Vanuit de kwantumfysica kunnen verschijnselen verklaard worden die vanuit de gewone natuurkunde niet verklaard konden worden.
  • Materie kan ontstaan uit energie.
  • Het bewustzijn, de intentie heeft invloed op de materie.
  • Verleden, heden en toekomst zijn één.
  • Materie kan op meerdere plaatsen tegelijk zijn
  • Zonder enige vertraging kan het ene deeltje invloed uitoefenen op een ander deeltje wat zich duizenden kilometers verder bevindt.
  • Deeltjes lijken een soort bewustzijn, een voorspellend vermogen te hebben die weten wat er gaat gebeuren en daar op reageren.
  • Elke vorm van materie heeft een energieveld om zich heen die invloed heeft op zijn omgeving.

Binnen de wetenschap van de kwantumfysica is er een stroming die met de gegevens van de kwantum wetten een verklaring gaan zoeken voor paranormale verschijnselen en al eeuwenlang bekende spirituele wetten. En hoewel veel wetenschappers er niks van willen weten blijken de nieuw ontdekte wetten in de kwantum wereld de wetten uit de spirituele wereld te bevestigen zodat we nu ook een wetenschappelijke ondersteuning krijgen voor de spirituele wereld om ons heen.
Bron: Symbolic.be

Het Veld
Een andere interessante ontdekking is het Nulpuntveld. Kortweg het Veld genoemd. Een onzichtbaar netwerk wat alles in het universum lijkt te verbinden en te informeren. Plato constateerde al dat er ergens een blauwdruk van alle dingen moet zijn. Dat zou wel eens in het Veld kunnen liggen. Het Veld wordt vaak ook wel de laatste stap naar God toe genoemd.

Weet de wetenschap dan wel hoe het allemaal werkt en in elkaar zit?

Veel onderzoekers nemen aan dat de wetenschap volledig begrijpt hoe de wereld in elkaar zit. De fundamentele vragen zijn beantwoord en men hoeft alleen nog maar de details uit te werken.

Recent onderzoek heeft echter onverwachte problemen in de natuurkunde, kosmologie, biologie, geneeskunde en psychologie aan het licht gebracht.

De Engelse schrijver Dr. Rupert Sheldrake toont hoe de beoefening van wetenschap wordt beperkt door aannames die inmiddels in dogma’s zijn veranderd. Zou wetenschap moeten zijn gebaseerd op geloof of op onderzoek? Volgens hem is wetenschap een geloof geworden, zie onderstaande video met zijn uitleg.
Bron: Duurzaamwerkt.com

Fragmentarisch denken in de wetenschap
De reguliere westerse wetenschap is dol op het aantonen van een lineair verband tussen A en B. Daartoe moeten zowel A als B geïsoleerd worden van hun plaats in de wereld en in het laboratorium worden gecontroleerd om effecten van andere variabelen uit te sluiten. Er worden indrukwekkende en ingenieuze opstellingen bedacht om dit te bewerkstelligen en indrukwekkende significante effecten aangetoond.

Echter een significant effect zegt enkel iets over de correlatie tussen A en B, oftewel ‘het tegelijkertijd veranderen van’, maar dat wil nog niet zeggen dat er een oorzakelijk verband is. En zelfs als er een oorzakelijk verband zou zijn, wat zegt een verband tussen A en B in een laboratorium setting nog over het verband tussen A en B in de wereld?

In het geval van het onderzoek naar het effect van flavonoïden in chocola wordt er soms wel en soms geen effect gevonden. De effecten die gevonden zijn blijken dus niet in alle gevallen repliceerbaar en dus zijn ze in strikte zin niet wetenschappelijk bewezen. Dit lijkt ook de conclusie te zijn van de twee professoren die in Radar aan het woord komen. Echter, het niet wetenschappelijk aan kunnen tonen van een effect wil niet zeggen dat er geen effect is. In Radar wordt onterecht de stap gemaakt vind ik van ‘geen repliceerbaar effect’ naar ‘totale onzin’.

Sommige wetenschappelijke artikelen rapporteren wel degelijk een effect tussen flavanoïden en vrije radicalen. Het is echter steeds de vraag over welke vorm van flavonoïden het gaat. Verder is er een verschil tussen in vitro en in vivo onderzoek, en tenslotte moeten de flavanoïden voor het lichaam opneembaar zijn (bioavailable) om werkzaam te kunnen zijn en vertonen flavanoïden een gevoelige interactie met andere aanwezige voedingsstoffen zoals melk (wederom enkel in een bepaalde vorm):

Kort gezegd zijn er nog altijd teveel ongecontroleerde variabelen in het spel om uitsluitsel te kunnen geven. Vaak komt men in de wetenschap dan tot de conclusie dat de effectiviteit niet wetenschappelijk bewezen is en dús dat we ons niet voor de gek moeten laten houden omdat het zoals één van de professoren zegt ‘gewoonweg niet waar is’. ‘Wetenschappelijk’ gezien kan je alleen zeggen dat er (nog) geen repliceerbaar rechtlijnig positief effect van chocola op de gezondheid is aangetoond door de huidige Westerse wetenschap.

Maar ligt dit aan de wetenschap of aan de cacao? Dat er soms wel een effect is aangetoond blijft significant. Flavanoïden hebben soms een verband met positieve gezondheidsindicaties maar het is niet duidelijk hoe het verband verloopt en welke factoren het verband mogelijk te niet doen. Er is dus een nood aan onderzoek naar het effect op lange termijn en naar onderzoek dat de plaats van flavanoïden in het gehele eetpatroon in beschouwing neemt. Roura et al. (2008), concluderen:

“These data should enable better and more relevant studies of the bioactivity and role of dietary flavanols in their possible interaction with other food or food components.”
Bron: Earth-matters.nl

Is wetenschap onafhankelijk en betrouwbaar?

De farmaceutische industrie heeft invloed op overheden en gezondheidszorg. Micro-econoom Joop Hartog hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam gaat nog een stap verder. Ook hebben ze invloed op wetenschappelijke bladen. Die kennis haalt hij o.a. uit het boekje ‘Wetenschappelijk onderzoek, dilemma’ en verleidingen’ uitgebracht door de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen (KNAW).

Al in 1992 werden 14 wetenschappelijke bladen onderzocht. Het bleek dat in een derde van de gevallen de wetenschappelijke auteurs financieel belang hadden bij de uitkomsten van het onderzoek. In alle gevallen bleek dat de onderzoekers die tot een positief oordeel over een medicijn kwamen een binding hadden met de industrie door middel van sponsoring van hun onderzoek,
adviseur, betaalde voordrachten en dergelijke. Inmiddels is de invloed van de farmaceutische industrie nog groter geworden, ook door participatie in wetenschappelijk tijdschriften.

Invloed hebben ze ook op controle instanties, zoals de Amerikaanse Food and Drugs Agency. Het New England Journal of Medicine heeft in 2002 toegegeven dat ze minder onafhankelijke auteurs heeft omdat die moeilijk zijn te vinden. Dus verbaas je niet dat onderzoeken niet zoveel meer voorstellen en niet jouw
belang en gezondheid dienen.
Bron: Corporatecompassion.nl

Onderzoekresultaten onbetrouwbaar in de wetenschap

Vaak worden door de ‘wetenschappers’ of denkende mens onderzoeksresultaten aangewend als bewijs. Nou is het zo dat de wetenschap daar niet eerlijk mee omgaat maakt dit als bewijs weinig geloofwaardig. Zie onderstaand onderzoek gedaan door de Britse arts Ben Goldacre.

De helft van alle klinische onderzoeken op medicijnen wordt niet gepubliceerd en dat zijn met name de negatieve resultaten. Daarentegen worden onderzoeken met positieve resultaten tot 2 x zoveel gepubliceerd. Veel onderzoeksresultaten worden aangepast en gemanipuleerd, zodat bijwerkingen en negatieve resultaten worden weggelaten, wat uiteindelijk levens kost.

Een voorbeeld van iemand die binnen de Farmaceutische industrie werkt, ‘ik snap niet waar iedereen zich druk over maakt er zijn 7 studies die aantonen dat het medicijn niet werkt maar er zijn er 2 die die zeggen dat het wel werkt, dus is er niets aan de hand’ Tja wat moet je daar nog op zeggen.

De Britse arts Ben Goldacre die strijd tegen de Farmaceutische industrie, weet dat er bewijzen zijn tegen de industrie en de medicijnen die er zijn. Maar hij kan geen namen noemen omdat die, al dan niet terecht, wordt aangeklaagd door de Farmaceutische industrie. En die hebben zo veel geld en macht dat dit een niet te winnen strijd is of je nu gelijk hebt of niet……

Zo worden nieuwe medicijnen getest tegen een placebo, maar bijvoorbeeld niet tegen een ander gelijk medicijn wat al bestaat. Of je test het bijvoorbeeld alleen op de werking in het bloed maar niet wat de bijwerkingen zijn

Ziekenhuizen krijgen korting op de medicijnen zodat deze goedkoper worden dan de merkloze medicijnen. Maar als de patiënt, eenmaal gewend, deze zelfde medicijnen bij de gewone apotheek gaat halen zijn ze weer de gewone prijs zonder de korting en daardoor een stuk duurder.

Farmaceutische industrie gaf vroeger het meeste geld uit aan ontwikkeling en onderzoek en nu doen ze dat aan marketing en wel tot zo’n 70% van hun budget.

Eerlijker en goedkoper model is het Kiwi model ui New zeeland Daar bepalen niet de artsen, ziekenhuizen enz welke medicijnen ze inkopen maar de overheid besteed het uit aan de goedkoopste aanbieder. Besparing 1 miljard euro. 300 miljard in de farmaceutische industrie. Het ontwikkelen kost veel geld zegt deze industrie nu blijkt in de praktijk dan 200% van de ontwikkelkosten, marketingkosten zijn.

Daarbij komt nog dat de nieuwe medicijnen nauwelijks beter zijn dan de al bestaande. De Farmaceutische industrie heeft al voor 11 miljard euro boetes gekregen voor grootschalige fraude, 8 van de 10 grootste bedrijven hebben dit gedaan.

Ondanks deze boetes gaat de Farmaceutische industrie hier mee door. Mede omdat de verdiensten, zo’n 300 miljard, niet in verhouding staan tot de boetes. Het is het geld wat telt en niet het moreel juist handelen, terwijl het toch over onze gezondheid gaat

Berichten uit de media
Kamerleden Jasper van Dijk (SP) en Anne-Wil Lucas (VVD) dat er de laatste tijd in ‘toenemende mate sprake is van inmenging door universiteitsbestuurders in de publicaties van (digitale) universiteitsbladen’.

‘censuur. ‘Meest recent is het voorbeeld van het Nijmeegse universiteitsblad dat niets mocht schrijven over de commotie rond onderzoeker Roos Vonk. ‘

‘Nergens ter wereld betaalt de industrie meer academisch onderzoek dan in Vlaanderen. Bedrijven bestellen en financieren 16,1 procent van alle research, bijvoorbeeld via leerstoelen of contractresearch.’

‘BASF (voorheen IG Farben) heeft vazal Bernhard van Ravenzwaay bij de universiteit van Wageningen weten te plaatsen als hoogleraar. Onafhankelijk onderzoek uit die hoek hoeft men dus ook niet meer te verwachten. ‘

‘Dit is een staaltje ijzingwekkende manipulatie: uit een analyse van Independent Science News blijkt dat Monsanto verschillende keren met succes het wetenschappelijke proces heeft proberen te beïnvloeden om negatieve resultaten voor zijn producten te verdonkeremanen.

In 2012 bijvoorbeeld ontdekte een Franse studie dat GM zaad en Roundup, beide producten van Monsanto, orgaanschade, tumorgroei en vroege sterfte bij ratten veroorzaakten. De studie werd gepubliceerd in Food and Chemical Toxicology (FCT) en werd door velen als zeer belangwekkend gezien. Corinne Lepage, voormalig minister van Milieu in Frankrijk, noemde het een “bom”. Na de publicatie startte een lastercampagne, waarbij werd opgeroepen om de studie in te trekken. Erger nog: begin dit jaar werd Richard E. Goodman als redacteur benoemd bij FCT. Hij werkte tussen 1997 en 2004 voor Monsanto. Verder had hij geen enkele band met het tijdschrift. Het is volstrekt onduidelijk waarom juist hij als redacteur werd benoemd. In het publicatieproces voor wetenschappelijke tijdschriften hebben redacteuren grote invloed: zij besluiten wie de artikelen beoordelen en welke artikelen in het blad terecht mogen komen.

Heeft Monsanto nu een vinger in de pap bij dit tijdschrift? Met zekerheid is het niet te zeggen, maar dit is niet het enige voorbeeld van betrokkenheid van Monsanto (en overigens ook andere grote bedrijven, bijvoorbeeld in de farmaceutische industrie) bij het wetenschappelijke proces.

Volgens Independent Science News drijft het bussines-model van wetenschap steeds meer op geld uit de industrie: “Universiteiten geven ‘onafhankelijk’ advies aan overheden, maar nemen geld van bedrijven aan voor ‘onderzoek’. Bedrijven geven universiteiten dat geld niet voor de kennis die het genereert, maar voor de invloed die het koopt.’

Wetenschap behoort per definitie objectief te zijn maar wetenschappers zijn dat zelden. Zij worden lang niet altijd uitsluitend gedreven door een wetenschappelijke honger naar de waarheid. Ook secundaire belangen als carrière en persoonlijke roem spelen een rol. Hun denken wordt bovendien bepaald door op dat moment heersende wetenschappelijke paradigma’s. Vele wetenschappers met een rotsvaste overtuiging van hun gelijk over een bepaald onderwerp, zullen moeite hebben nieuw onderzoek dat niet in overeenstemming is met hun visie, objectief te beoordelen. Door deze mensen “onafhankelijk” te noemen alleen omdat er geen financiële relatie is met het bedrijfsleven miskennen we andere belangenconflicten die mogelijkerwijs zelfs een grotere invloed zouden kunnen hebben.
Bron: NRC.nl

Wetenschap en voeding

Van nature willen wij zo veel mogelijk onbewerkt voedsel en dan met name groenten en fruit. De voedingsindustrie wil zijn voedsel d.m.v. wetenschap zo veel mogelijk bewerken omdat ze daar meer aan verdienen.

Vaak wordt gezegd dat de wetenschap ons vooruit helpt met verkrijgen van meer voedsel. Op dit moment wordt er voedsel verbouwd voor 6000 calorieën per persoon per dag terwijl een mens maar 2000 calorieën nodig heeft en toch lijden er iedere dag bijna 1 miljard mensen honger.

Brood
Een mooi voorbeeld is brood. Brood was duizenden jaren een voedzaam product totdat de industrie door gebruikmaking van de wetenschap de kiemen en vezels eruit wisten te halen en er alleen nog bloem over bleef, dat deden ze omdat bloem alleen niet kan bederven. Wat eeuwen lang voedzaam was geweest maakte de mensen nu ziek omdat er bij de mensen allerlei tekorten ontstonden. Als oplossing werd, zoals zo vaak, gekozen voor kunstmatige toevoegingen. Dit loste maar een deel van het probleem op.

Op onbewerkt voedsel zit weinig winstmarge. Dus de industrie wil met gebruikmaking van de wetenschap zoveel mogelijk voedsel bewerken. Ze verdienen meer aan bloem dan een volkorenmeel omdat ze de zemelen en kiemen die ze er uit halen verkopen aan de farmaceutische industrie. Die dit op zijn beurt weer omzet in voedingssupplementen. Zo zie gezondheid is niet het belangrijkste maar de winst. Nu kun je namelijk twee keer verdienen aan het zelfde product, terwijl het product zelf steeds minder voedzaam wordt.

Vertrouwen voedingsindustrie

Na het paardenvleesschandaal, gifstoffen in veevoer en gesjoemel met eieren is het consumentenvertrouwen in ons voedsel, terecht, opnieuw gedaald. Binnen het huidige voedselsysteem loont het om te frauderen; de pakkans is klein en als iemand gepakt wordt staat de boete niet in verhouding tot de winst die ermee gemaakt is.

Je zou denken dat gaat de overheid hard aanpakken want het gaat immers over onze gezondheid. Helaas denken staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport daar anders over. Zij laten liever de vertegenwoordigers van de voedselindustrie de oplossingen bedenken voor het gedaalde vertrouwen en de voedselfraude?! Dat kan toch niet waar zijn.
Bron: Foodwatch.nl

Conclusie wetenschap

Wetenschap is niet zo zeer misleiding maar beperking! Het beperkt ons en voor sommigen is dat prettig en veilig. Anderen vinden dit te krap en knellend, ze voelen zich letterlijk beperkt in een realiteit die niet beperkend is behalve door je eigen geestelijke vermogens. Momenteel worden we beperkt door anderen hun geestelijke beperktheid en dat gaat wat mij betreft te ver. Wie verder wil denken moet gelaten worden. Vrijheid van kennis en informatie!

Holistische gezondheid houdt niet op bij het lichaam maar heeft ook betrekking op de Aarde en alles wat daarop gebeurt

Het woord wetenschap gaat over weten.
En wat kun je weten? Alleen datgene wat wetmatigheden vertoont.
Weten is gebaseerd op werkbare patronen, niet of iets wel eens A of B zou kunnen zijn.
A of B zijn dan hypothesen.
Zeker interessant als ze niet te weerleggen zijn; aan de andere kant hoeven A en B geen tegenpool te zijn van wat dan ook.
Licht heeft zowel een deeltjes- als een golfkarakter. Dat maakt het deeltjeskarakter niet minder waar dan het golfkarakter of vice versa.
Over bewustzijn kun je speculeren; ESP bestaat, maar is niet een gewoonlijke manier van waarnemen. Veel van de wereld werkt nu eenmaal mechanistisch.
Dat wil niet zeggen dat niets daarbuiten kan bestaan, het wil wel zeggen dat het mechanisme erachter werkbaar is en begrepen kan worden.

Wonderen zijn niet in strijd met de natuur maar zijn in strijd met wat wij van de natuur weten! wetenschap is maar een methode om ergens toe te komen – meer niet.

In de moderne wetenschap is de autonomie van de onderzoeker vaak ver te zoeken. Men is veelal afhankelijk van collega’s en geldverstrekkers.

Mijn inziens is wetenschap belangrijk maar zou een veel kleiner deel uit moeten maken van onze maatschappij. We zouden terug moeten gaan naar natuurlijke voeding en gezondheid. Het ideale is een mengeling tussen de huidige wetenschap en wat je zou kunnen noemen het alternatieve. Dan komen we dichter bij de waarheid dan dat we nu doen nu slaan we door daar de wetenschappelijke kant en dat is kwalijk voor ons als mensen, de natuur en moeder Aarde.

5 gedachten over “Wetenschap niet altijd goed voor gezondheid en voeding”

Plaats een reactie

deLuchtfilter

Luchtfilter voor in huis, de luchtkwaliteit binnenshuis is lang niet altijd even goed. Gelukkig kun je dit vrij eenvoudig zelf oplossen door een luchtfilter aan te schaffen, die meer voor je gezondheid doet dan jij denkt.

Bekijk deLuchfiter, specialist in luchtreiniging >

deWaterfilter

Heerlijk gezuiverd drinkwater voor thuis, of op kantoor. Veel water drinken is gezond, daarom is het belangrijk dat je water van optimale kwaliteit is en dan kan met onze waterfilters.

Bestel een Waterfilter >

Pin It on Pinterest

Share This